Yleiset sopimusehdot

Soveltaminen

Nämä palveluitamme koskevat yleiset sopimusehdot (jäljempänä “Ehdot”) koskevat kaikkia VALO Partners Asianajotoimisto Oy:n toimeksiantoja, jollei yksittäisen toimeksiannon osalta ole nimenomaisesti muuta kirjallisesti sovittu.

Mikäli nämä Ehdot ja mahdollinen toimeksiantosopimus ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan toimeksiantosopimusta.

Palvelut ja toimeksiannon hoitaminen

Tarjoamme asiakkaillemme asianajopalveluita, joiden sisältö perustuu Suomen lainsäädäntöön. Toimistomme ja sen palveluksessa olevat henkilöt noudattavat Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita sekä Asianajajaliiton asianajotoimintaa koskevia säädöksiä ja ohjeita, jotka ovat saatavissa Asianajajaliiton internetsivuilta (www.asianajajaliitto.fi). Käsittelemme meille annettuja tietoja luottamuksellisesti asianajajista annetun lain ja Asianajajaliiton sääntöjen mukaisesti. 

Toimeksiannon alussa solmimme asiakkaan kanssa kirjallisen toimeksiantosopimuksen tai muutoin sovimme toimeksiannon sisällöstä. Nimeämme jokaiselle toimeksiannolle vastuuosakkaan, joka toimii asiakkaan pääasiallisena yhteyshenkilönä, ja joka päättää palvelun tuottamiseen tarvittavista sisäisistä asiantuntijaresursseista. Ulkopuolisten resurssien käyttäminen edellyttää aina asiakkaan etukäteistä suostumusta. Asiakas vastaa ulkopuolisten neuvonantajien veloittamista palkkioista ja kuluista, ellei toisin sovita. 

Asiakkaalle tarjoamamme oikeudellinen neuvonta perustuu ainoastaan kussakin toimeksiannossa saamiimme tietoihin ja ohjeisiin, eikä niitä tule käyttää muihin tarkoituksiin. Tarkoituksenmukaisen oikeudellisen neuvonnan antaminen edellyttää, että olemme saaneet asiakkaalta kaikki olennaiset ja ajantasaiset tiedot toimeksiantoa koskien.

Palveluihimme ei kuulu verotuksellinen eikä kirjanpidollinen neuvonta, jollei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Ennen kuin voimme sopia toimeksiannon vastaanottamisesta, meidän tulee varmistua, ettei meillä ole estettä toimeksiannon vastaanottamiselle. Tätä tarkoitusta varten pyydämme asiakasta toimittamaan meille eräitä tarvittavia tietoja. Lisäksi meillä on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (444/2017) nojalla velvollisuus tunnistaa asiakkaat, asiakkaiden edustajat ja omistajat. Lisäksi tarkistamme ettei asiakkaaseen kohdistu pakotteita. Julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimeksiantojen osalta noudatamme toimistomme sisäpiiriohjesääntöä ja ylläpidämme sisäpiirirekisteriä.

Toimeksiannon päättäminen

Asiakkaalla on oikeus päättää toimeksiannon hoitaminen nimetylle vastuuosakkaalle tehtävällä kirjallisella ilmoituksella. Eräissä tilanteissa meillä voi olla velvollisuus tai oikeus luopua toimeksiannon hoitamisesta Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan on tällöin maksettava ennen päättämisilmoitusta kertyneet palkkiomme ja kulumme. 

Asianajopalkkio ja kulut 

Palkkiomme määräytyy toimistomme voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei toisin ole asiakkaan kanssa nimenomaisesti sovittu. Palkkiomme perustuu asiantuntijoidemme ajankäyttöön, ellei erikseen muuta sovita. Asiakkaan pyynnöstä toimistomme voi antaa suuntaa-antavan arvion palkkiosta, joka ei ole sitovia, ellei toisin ole asiakkaan kanssa nimenomaisesti kirjallisesti sovita. Palkkioomme lisätään arvonlisävero. Laskutus tapahtuu 15 minuutin tarkkuudella. Laskun liitteenä toimitamme toimenpideraportin, jollei erikseen toisin sovita. 

Laskutamme toimeksiannon hoitamisen edellyttämät mahdolliset  matka- ja majoituskulut, verohallinnon vahvistamat päivärahat ja tavanomaista suuremmat kopio- ja tulostuskulut erikseen. Asiakas vastaa palkkion ja kulujen maksamisesta myös siltä osin kuin toimenpiteitä ei saada asiakkaan mahdollisesta oikeusturvavakuutuksesta katetuksi. 

Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Maksuaika on 14 päivää netto. Laskutus tapahtuu toimittamalla lasku sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai verkkolaskutusosoitteeseen.

Viivästyneelle maksulle voimme vaatia viivästyskorkoa. Jos asiakkaamme ei maksa laskua ajallaan, voimme päättää toimeksiannon lain ja hyvän asianajajatavan mukaisesti.

Ennakkomaksu

Varaamme oikeuden vaatia asiakkaalta ennakkomaksun suorittamista palkkion ja kulujen varalle. Tällöin asiakkaan toimeksianto alkaa vasta kun olemme vastaanottaneet sovitun ennakkomaksun kokonaisuudessaan.

Referenssioikeus

Jollemme muuta yhdessä sovi, voimme toimeksiannon päättymisen jälkeen ilmoittaa verkkosivuillamme, markkinointimateriaalissamme ja/tai muussa vastaavassa yhteydessä edustaneemme asiakasta kyseisessä toimeksiannossa. Tällaisessa tilanteessa käytämme ainoastaan tietoja, jotka ovat julkisia tai joiden käyttämisestä on sovittu asiakkaan kanssa. Kuluttaja-asiakkaan nimi pidetään aina salassa, ellei toisin sovita.

Voimme mainita toimeksiannon ja kuvailla sitä yleisesti tarjouksissa ja asianajotoimistoja arvioiville julkaisuille, jollei erikseen toisin ole sovittu. Merkitsemme tiedot luottamuksellisiksi. 

Immateriaalioikeudet

VALO Partners omistaa asiakkaalle toimeksiantoon tehdystä työstä syntyvät immateriaalioikeudet. Asiakkaalla on oikeus käyttää ja hyödyntää asiakkaalle tehdyn työn tuloksia ja materiaalia ainoastaan omaan käyttöönsä, ellei toisin sovita. 

Henkilötiedot

Rekisterinpitäjänä käsittelemme henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät verkkosivuillamme olevasta tietosuojaselosteesta. 

Vastuunrajoitus 

VALO Partnersin ja sen osakkaiden enimmäisvastuu asiakkaalle tai asiakkaille, jos samaa toimeksiantoa on hoidettu yhteisesti useamman asiakkaan lukuun, toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvasta välittömästä vahingosta, joka johtuu VALO Partnersin tai sen palveluksessa olevan henkilön virheestä tai huolimattomuudesta, on 200.000 euroa. 

VALO Partners Asianajotoimisto Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike PL 4, 00025 IF
Y-tunnus 1602149-8
Vaihde 010 19 16 00

VALO Partners tai sen osakkaat eivät vastaa mistään välillisestä ja/tai epäsuorasta vahingosta. VALO Partners ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut asiakkaalle annetun neuvonnan tai laadittujen asiakirjojen käyttämisestä muuhun kuin niiden alkuperäiseen tarkoitukseen. 

Asiakkaamme on esitettävä vahingonkorvausvaatimuksensa 12 kuukauden kuluessa joko vahinkoon liittyvien neuvojen antamisesta tai toimeksiannon päättymisestä. Määräaika alkaa aiemmasta ajankohdasta. Ellei asiakas esitä vaatimusta määräajassa, emme vastaa vahingosta.

Jos korvausvaatimus perustuu viranomaisen tai kolmannen osapuolen asiakkaallemme esittämään vaatimukseen, meillä on oikeus vastata vaatimukseen ja sopia asia asiakkaamme puolesta. Korvaamme asiakkaamme vahingon tekemämme sovintosopimuksen mukaisesti, jos korvaukseen liittyvä takautumisoikeus siirretään meille tai vakuutusyhtiöllemme. Jos asiakkaamme sopii asian tai ryhtyy muihin toimiin ilman suostumustamme, emme vastaa vahingosta.

Valvonta ja reklamaatiot

Toimistomme palveluksessa olevat asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajia valvova viranomainen on: 

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
Puh. (09) 6866 120
info@asianajajaliitto.fi

Tavoitteenamme on aina palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli asiakas ei kuitenkaan ole tyytyväinen saamaansa palveluun, tulee asiakkaan ilmoittaa tyytymättömyydestä toimeksiannosta vastaavalle osakkaalle viipymättä. 

Jos asiakkaamme katsoo toimistomme tai asiantuntijamme toimineen hyvän asianajotavan vastaisesti, asiakkaamme voi kannella Asianajajaliiton valvontalautakunnalle. Annamme tarvittaessa lisätietoja kantelun tekemisestä. 

Jos asiakkaamme on tyytymätön palkkioomme, asiakkaalla on mahdollisuus pyytää palkkiosuositusta Asianajajaliiton valvontalautakunnalta. 

Sovellettava laki ja riidat

Ehtoihimme ja toimeksiantoon sovelletaan Suomen lakia. 

Ehdoistamme tai toimeksiannostamme aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesoikeus on yksijäseninen.

Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa riita kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Kuluttaja voi nostaa kanteen siinä Suomessa sijaitsevassa käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Riidattomat saatavamme 

Voimme saattaa riidattomia palkkioita, kustannuksia ja kuluja koskevat vaatimuksemme Helsingin käräjäoikeuden tai asiakkaamme kotipaikan toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Muut määräykset

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Muutokset tulevat voimaan, kun päivitetyt Yleiset sopimusehdot julkaistaan toimistomme verkkosivustolla (www.valopartners.fi). 

VALO Partners Asianajotoimisto Oy
Kalevankatu 14 C 12, 00100 Helsinki toimisto@valopartners.fi
Puh. +358 40 511 8020
www.valopartners.fi
Y-tunnus: 3361074-5
Arvonlisäverotunniste FI33610745

Kiinnostuitko?

VALO Partners Asianajotoimisto Oy
Kalevankatu 14 C 12
00100 Helsinki

toimisto@valopartners.fi

tel. +358 40 511 8020 

Julkiset hankinnat: +358 41 3111 953

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje, niin saat ensimmäisten joukossa vinkkejä ja uutisia työoikeuden ja julkisten hankintojen ajankohtaisista aiheista.

View